Van klassieke massage tot bindweefselmassage. Gerichte en adviserende behandelingen met veel zorg en aandacht.

Privacy statement Massagepraktijk Touch to Care

Registratie

BMS Leffelaar

Geschillencommissie

NIBIG

Balens

Toelichting

Dit is een privacy document waarmee ik u informeer over welke gegevens ik opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe. Dit betekent dat ik verplicht ben om vast te leggen dat u (de klant) kennis heeft van dit document en er mee instemt.

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Als therapeut zal ik mijn uiterste best doen om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Touch to Care heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Klacht- en tuchtregeling

Met eventuele klachten waar u met mij niet uit kunt komen kunt u terecht bij de NIBIG  http://nibig.nl/ 

Door toepassing van bovenstaande geschillenregelingen voldoet Touch to Care aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) voor wat betreft het klacht- en tuchtrecht.

Massagepraktijk Touch to Care is verantwoordelijk voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.